(瑞典生物燃料报道二则)世界上第一艘甲醇动力集装箱船停靠瑞典哥德堡港
2024-05-23 侧对飞雪 5418
正文翻译
Det är fartyget Laura Maersk som kommer att trafikera hamnen på den slinga som tar fartyget vidare söderut, via Kielkanalen, till Bremerhaven varje vecka.

“劳拉-马士基”号轮船将每周通过基尔运河向南驶往不来梅港,为该环路上的各港口提供服务。插图:劳拉-马士基号在哥德堡港外航行。

Redan nu har många av våra kunder som importerar och exporterar via Göteborg valt sjötransporter med lägre utsläpp möjliggjorda av gröna bränslen* och därmed minskat växthusgasavtrycket i sina leveranskedjor. Med Laura Maersks ankomst på veckobasis kopplar vi nu Göteborg till en grön korridor i Nordeuropa och ger Sverigebaserade kunder direkt tillgång till världens första metanoldrivna containerfartyg, säger Birna Ödefors, Area Managing Director Nordics på A.P. Moller Maersk.

通过哥德堡进出口的许多客户已经选择了使用绿色燃料的低排放海运,从而减少了供应链的温室气体排放。A.P.穆勒-马士基公司北欧地区董事总经理碧尔娜-欧德福斯说:“随着劳拉-马士基号每周抵达哥德堡港,我们现在将哥德堡与北欧的绿色走廊连接起来,使瑞典的客户可以直接使用世界上第一艘以甲醇为燃料的集装箱船。”

Laura Maersk döptes i Köpenhamn den 14 september i fjol och har fått namnet Laura efter rederiets första ångfartyg från 1886. Laura Maersk är först ut i rederiet Maersks storsatsning på förnybar metanol som fartygsbränsle. Rederiet har ytterligare drygt 20 metanolfartyg beställda för leverans mellan 2024 och 2027.

劳拉-马士基号于去年9月14日在哥本哈根举行了命名仪式,并以该公司1886年第一艘蒸汽船的名字“劳拉”命名。劳拉-马士基号是马士基集团在以可再生甲醇为船舶燃料方面进行重大投资的第一艘船。该公司还订购了20多艘甲醇船,将于2024年至2027年间交付。

Det här fartyget är en milstolpe i sjöfartens omställning så det är klart att det är både roligt och speciellt att hon nu ligger i veckotrafik på Göteborgs Hamn. Vi kommer att få se allt fler fartyg på alternativa bränslen väldigt snart, och i grunden är det rederiernas allt skarpare omställningsmål som driver på utvecklingen där Maersk är en av de aktörer som ligger längst fram idag, säger Jacob Minnhagen, Senior Market Development Manager på Göteborgs Hamn AB.

这艘船是航运业转型过程中的一个里程碑,因此它现在每周都在哥德堡港航行,这当然既有趣又特别。哥德堡港高级市场开发经理雅各布-明哈根说:“我们很快就会看到越来越多的船舶使用替代燃料,基本上是航运公司日益敏锐的转型目标推动了这一发展,而马士基集团是目前走在前列的公司之一。”

Samtidigt har fraktköparna genom sina respektive hållbarhetsagendor skapat en marknad där miljöprestanda blivit en allt viktigare parameter i deras val av transporter, menar Jacob Minnhagen.

雅各布-明哈根说,与此同时,通过各自的可持续发展议程,货运买家创造了一个市场,在这个市场上,环保性能已成为他们选择运输时一个越来越重要的参数。

Det gynnar de rederier som har varit tidigt ute och redan idag är i gång med omställningen av sina flottor. De är också välpositionerade inför de internationella regelverk som blir allt skarpare i sin kravställning på den som vill vara en del av morgondagens hållbara transportsystem.

雅各布-明哈根说:“这有利于那些先行一步并已开始对其船队进行改造的航运公司。面对国际法规对希望成为未来可持续运输系统一部分的公司越来越严格的要求,这些公司也将处于有利地位。”

Hamnar spelar också en viktig roll som möjliggörare i sjöfartens omställning. I Göteborgs Hamn arbetar man systematiskt och långsiktigt med att skapa förutsättningar och incitament. En viktig del är att säkra tillgång på förnybara bränslen, och hamnen som målsättning att bli Skandinaviens största hubb för förnybar energi. Förnybar metanol ses som en nyckelkomponent i bränslemixen.

港口在航运转型中也发挥着重要的促进作用。哥德堡港正在长期系统地努力创造条件和激励措施,其中一个重要部分就是确保获得可再生燃料,该港口的目标是成为斯堪的纳维亚半岛最大的可再生能源枢纽。可再生甲醇被视为燃料组合中的重要组成部分。

Utöver Bremerhaven och Göteborgs Hamn trafikerar den nya linjen Helsingborg, Halmstad och Kalundborg.

除不来梅港和哥德堡港外,新航线还服务于赫尔辛堡、哈尔姆斯塔德和卡伦堡。
(译者注:赫尔辛堡和哈尔姆斯塔德均为瑞典港口,卡伦堡则是丹麦的港口。)

Om Laura Maersk
Lastkapacitet: 2136 TEU (tjugofotscontainrar)
Längd: 172 meter
Bredd: 32,2 meter
Djupgående: 11 meter
Maxfart: 17,4 knop

关于劳拉-马士基号
载货能力:2136个TEU(TEU:20英尺集装箱,20英尺约为6米)
长度:172米
宽度:32.2米
吃水:11米
最大航速:17.4节

Maersk definierar gröna bränslen som bränslen med minst 65% minskning av växthusgasutsläpp ur ett livscykelperspektiv jämfört med fossila referensbränslen.

马士基集团对绿色燃料的定义是:与化石燃料相比,从生命周期角度看温室气体排放量至少能减少65%的燃料,可以认为是绿色燃料。

Nytt rekord för produktionskapacitet inom biodrivmedel

(新闻二)生物燃料产能再创新高

Sänkningen av reduktionsplikten som infördes den 1 januari 2024 beräknas minska efterfrågan av biodrivmedel för vägtransporter i Sverige med cirka 1,6 miljoner kubikmeter under 2024. Men samtidigt ökar kapaciteten att producera biodrivmedel i Sverige från 1,1 till 2,3 miljoner kubikmeter när två nya stora anläggningar tas i drift.

2024年1月1日开始实行的减排义务预计将在2024年使瑞典公路运输对生物燃料的需求减少约160万立方米。但与此同时,随着两家新的大型工厂投产,瑞典的生物燃料产能将从110万立方米增至230万立方米。

Bakom de två nya anläggningarna står St1 och SCA i Göteborg (250 000 kubikmeter ) samt Preem i Lysekil (1 miljon kubikmeter). Sedan tidigare finns 13 produktionsanläggningar för flytande biodrivmedel i drift med en kapacitet på sammanlagt 1,1 miljoner kubikmeter.

这两家新工厂分别是哥德堡的St1公司和SCA公司(25万立方米)以及吕瑟希尔港的普瑞姆公司(100万立方米)。目前已有13家液体生物燃料生产厂投入运营,总产能达110万立方米。
(译者注:St1是能源集团,专注于燃料、炼油和可再生能源解决方案的营销;SCA是欧洲最大的私人森林控股公司,产品包括包装用纸、纸浆、木制品、可再生能源等;Preem,普瑞姆公司,是欧洲一家石油和生物燃料公司,规模在瑞典是最大的)
Nytt rekord 新纪录

Den sammanlagda kapaciteten på 2,3 miljoner kubikmeter innebär nytt rekord för produktionskapacitet av biodrivmedel i Sverige. Det finns ytterligare ett 20-tal planerade anläggningar för biodrivmedel med en kapacitet på cirka 4,8 miljoner kubikmeter biodrivmedel. Det visar resultatet av en studie av anläggningar för produktion av biodrivmedel i Sverige som tidningen Bioenergi har genomfört i april 2024.

230万立方米的总产能是瑞典生物燃料产能的新纪录。另外还有20多家计划中的生物燃料工厂,生物燃料生产能力约为480万立方米。这是《生物能源》杂志于2024年4月对瑞典生物燃料生产厂进行研究的结果。
Minskad risk 降低风险

Hur kommer det sig att nya anläggningar för produktion av biodrivmedel startas samtidigt som efterfrågan minskar? Förklaringen är dels att investeringsbesluten för de nya anläggningarna togs för flera år sedan, när de politiska villkoren verkade stabila och såg ut att gynna biodrivmedel för vägtrafik, men nu har den politiska inriktningen svängt år andra hållet. Dels har en av aktörerna minskat investeringsrisken genom att tillverka biodrivmedel både för vägtrafik och flygtrafik.

为什么在需求下降的时候,新的生物燃料生产厂却在开工呢?部分原因在于新工厂的投资决策是在几年前做出的,当时的政治条件看似稳定,似乎有助于在公路运输中推广使用生物燃料。一方面,其中一家企业通过同时生产公路和航空运输用生物燃料,降低了投资风险。
Långsammare utbyggnad 部署速度有所放缓

Flera företag har flyttat fram sina tidplaner för nya projekt för biodrivmedel i vägtrafik. Ett exempel är Preem som i höstas tog ett inriktningsbeslut att investera i ytterligare i stor anläggning med kapacitet på cirka 1 miljon kubikmeter biodrivmedel, med planerad start 2027.

有几家公司已经推迟了公路运输生物燃料新项目的时间表。其中一个例子是普瑞姆(Preem)公司,该公司去年秋天决定再投资一家大型工厂,计划于2027年投产,生物燃料年产能约为100万立方米。
原创翻译:龙腾网 https://www.ltaaa.cn 转载请注明出处


Men Preem har också flyttat fram målet att producera 5 miljoner kubikmeter biodrivmedel per år från 2030 till 2035. Även Colabit har flyttat fram starten av en ny stor anläggning två år till 2027.

但普瑞姆公司也将其每年生产500万立方米生物燃料的目标从2030年延后到了2035年。科拉比特公司也将一家大型新工厂的开工时间推迟了两年,即2027年。
(译者注:Colabit,科拉比特公司,专注于开发和生产可替代化石汽油、柴油和航空燃料的可再生燃料)

Ökat intresse för sjöfart, flyg och kemi

对航运、航空和化工的兴趣增加

Samtidigt som drivkraften att investera i produktion för vägtransport minskat, finns ett ökat intresse för att investera i anläggningar för biodrivmedel till sjöfart, flygtrafik eller som råvara i industriella processer. I Bioenergitidningens lista är knappt en tredjedel av de planerade projektet av denna sort. De planerar för att producera e-bränslen av elbaserad vätgas samt infångad biogen koldioxid, ofta hämtad från rökgaserna i skorstenen på ett biokraftvärmeverk.

虽然投资公路运输生产的积极性有所下降,但人们对投资建设用于航运、航空或作为工业加工原料的生物燃料工厂的兴趣却在增加。在《生物能源》杂志的清单中,近三分之一的计划项目属于此类。这些项目计划利用电能产生的氢气和捕获的生物二氧化碳(通常取自生物燃料发电厂烟囱中的烟道气)生产合成燃料。

Den kraftiga förändringen i den politiska inriktningen, med sänkt reduktionsplikt för drivmedel till vägtransport och oklarhet kring vilka regler som ska gälla efter 2027, skapar osäkerhet och ändrat fokus bland investerare. Det försenar investeringar i produktion av biodrivmedel för vägtrafik och flyttar fokus till andra marknader som sjöfart, luftfart samt processindustri, konstaterar Anders Haaker, chefredaktör på tidningen Bioenergi.

政策方向的急剧变化,道路运输燃料减排义务的减少,以及2027年后适用规则的不确定性,正在给投资者带来不确定性,并改变了他们的关注点。《生物能源》杂志主编安德斯-哈克说:“这推迟了对道路运输生物燃料生产的投资,并将重点转移到其他市场,如航运、航空和加工业。”

评论翻译
暂无评论


很赞 3
收藏